Monday, March 25, 2013

Monday, March 11, 2013

Monday, March 04, 2013

japan tourist cafe shozo


I wrote about Nasu Shiobara's Cafe Shozo up in Tochigi for Japan Tourist. Great place!